Załącznik nr 10 do Polityki ochrony danych osobowych

KRAINA REKINA MICHAŁ SŁAWIŃSKI

Szanowni Państwo!

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję Państwa, że :

 1. Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest: KRAINA REKINA MICHAŁ SŁAWIŃSKI Ul. Aroniowa 21, 62-080, Tarnowo Podgórne, (REGON): 362282558 (NIP): 9720864696, tel. 669051000 zwany dalej „Administratorem”.
 2. Kontakt do Nas na adres email: kontakt@krainarekina.pl
 3. Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1. nawiązania kontaktu z Państwem za pomocą formularza znajdującego się  na stronie internetowej i wykonania zleconej Administratorowi przez Państwa usługi związanej z organizacją imprez okolicznościowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO;
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj.: na potrzeby rachunkowości, względów podatkowych, archiwalnych);
  3. zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia i ochrony obiektów będących w dyspozycji Administratora, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z umowy ubezpieczenia zawartych przez Państwa za pośrednictwem Administratora, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
  5. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy, co jest Naszym prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  1. firmy świadczące usługi dla Administratora, w szczególności w zakresie: obsługi prawnej, księgowej, serwisu urządzeń;
  2. upoważnione na podstawie obowiązującego prawa podmioty i instytucje administracji publicznej i samorządowej.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Dane osobowe będziemy przetwarzać nie dłużej niż to konieczne, w szczególności:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. na czas trwania umowy;
  3. czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawne nakazują nam przechowywać dane np. przepisy podatkowe;
  4. czas, po którym przedawnią sią roszczenia wynikające z umowy;
  5. czas do momentu wycofania zgody.
 7. Mają Państwo prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali  te dane, może Pani/ Pan zażądać abyśmy je usunęli;
  4. ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ma Pani/ Pan  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych;
  6. wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczególną sytuację. Ma Pani/ Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/ Pana dane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193, Warszawa;
  8. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w każdej chwili może Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W celu realizacji swoich praw prosimy kontaktować się listownie lub pod adresem email: kontakt@krainarekina.pl
 9. Dane nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.