Regulamin

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

Placem Zabaw Kraina Rekina zarządza firma Kraina Rekina Sp. z o.o., ul. Aroniowa 21 62-080 Tarnowo Podgórne, NIP: 7812062584, REGON: 527244300, KRS: 0001075915.

§ 2

Wykupując bilet wstępu na plac zabaw, opiekun winien zapoznać się z regulaminem, który znajduję się na tablicy przy wejściu na plac zabaw lub na stronie internetowej placu zabaw www.krainarekina.pl. Kupno biletu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 3

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 1 do 14 roku życia.

§ 4

Warunkiem przebywania na terenie placu zabaw jest wniesienie opłaty za wstęp dziecka zgodnie z obowiązującym cennikiem, w godzinach otwarcia placu oraz otrzymanie opaski silikonowej na rękę dla dziecka (tzw. „zegarek”). Aktualny cennik znajduje się przy kasie na placu zabaw oraz na stronie internetowej placu.

Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw

 

§ 5

Zezwala się, żeby na placu zabaw jednocześnie przebywała maksymalna liczba dzieci określona na 80. Przekroczenie dozwolonej liczby powoduje, iż personel placu zabaw ograniczy wstęp na plac zabaw kolejnych dzieci.

§ 6

Dzieci jak i opiekunowie mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie w skarpetkach bez względu na porę roku – ze względów higienicznych oraz dla zachowania odpowiedniej czystości na placu.

§ 7

Opiekun może pozostawiać odzież, buty dziecka jak i swoje w szatni. Plac zabaw nie odpowiada za utratę przedmiotów wartościowych pozostawionych w szatni.

§ 8

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z ostrymi opaskami do włosów, spinkami do włosów, bransoletkami, kolczykami i inną biżuterią oraz z paskiem do spodni.

§ 9

Nie wolno wchodzić na plac zabaw z gumą do żucia oraz innymi substancjami w ustach, które podczas zabawy mogą powodować bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia.

§ 10

Nie wolno wnosić na plac zabaw napojów oraz żywności, z wyjątkiem żywności do karmienia niemowląt.

§ 11

Opiekun dziecka jest zobowiązany do przygotowania dziecka do zabawy, poinstruowania w jaki sposób ma korzystać z placu i urządzeń i pouczenia o obowiązku przestrzegania porządku. Do niepożądanych i zabronionych zachowań należą: wszelkie przepychanki i walki oraz przeszkadzanie innym użytkownikom placu zabaw, wchodzenie na elementy konstrukcyjne placu zabaw oraz siatki zabezpieczające. Zabrania się skakania do basenu z piłeczkami, zjeżdżania ze zjeżdżalni głową w dół, wchodzenia na zjeżdżalnię niezgodnie z kierunkiem zjeżdżania, skakania ze zjeżdżalni każdego innego nieprawidłowego użytkowania zjeżdżalni oraz przebywania w strefie hamowania pontonów po zakończeniu zjazdu. Jedna trampolina może być użytkowana przez jedną osobę.

§ 12

Na terenie placu zabaw oraz w jego otoczeniu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania alkoholu w każdej postaci czy jakichkolwiek substancji odurzających.

§ 13

Osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych substancji wpływających na stan świadomości nie będą wpuszczane na teren placu zabaw. Personel placu może wezwać odpowiednie organy porządkowe- zwłaszcza, jeśli pod opieką takiej osoby będzie przebywało dziecko.

§ 14

Na teren obiektu nie wolno wprowadzać zwierząt.

§ 15

Zaleca się nieprzyprowadzanie chorych bądź przeziębionych dzieci na plac zabaw. Obowiązuje całkowity zakaz przyprowadzania dzieci chorych na choroby zakaźne. Personel placu może odmówić wpuszczenia chorego dziecka na plac zabaw z widocznymi objawami choroby lub przeziębienia.

§ 16

Pracownicy placu zabaw nie sprawują opieki nad dziećmi. Bezpośredni nadzór i opiekę sprawują opiekunowie dzieci.

§ 17

Istnieje możliwość korzystania z placu zabaw pod nieobecność opiekuna, jednak tylko i wyłącznie za pisemną- uprzednią zgodą opiekuna, złożoną przy obecności pracownika placu. Zgoda musi zostać podpisana na przygotowanym przez personel placu specjalnym oświadczeniu. Przewiduje się możliwość pozostawienia dziecka bez opieki na placu zabaw w wieku od 7 lat . Opiekun pozostawia dziecko bez opieki na placu zabaw na własną odpowiedzialność, będąc świadomym, iż żaden pracownik placu zabaw nie sprawuje opieki nad dzieckiem. Brak opiekuna na placu zabaw nie powoduje przenoszenia automatycznej opieki nad dzieckiem oraz odpowiedzialności za dziecko na plac zabaw.

§ 18

Personel placu jest uprawniony do wyproszenia z placu zabaw osoby, które naruszają treść niniejszego regulaminu, istnieje możliwość, iż plac zabaw nie dokona zwrotu opłaty za wykupiony i niewykorzystany w całości bilet w zależność od indywidualnej sytuacji – w tym zużytego czasu.

Opłaty za wejście i inne opłaty

 

§ 19

Opłata o której mowa w § 4 niniejszego regulaminu pobierana jest za możliwość korzystania przez dziecko z atrakcji znajdujących się na placu zabaw w określonym czasie.

§ 20

Pobiera się opłatę za 1 lub 2 godziny korzystania z placu zabaw. W razie przekroczenia deklarowanego czasu dolicza się dodatkową opłatę minutową. Opiekun winien z wcześniejszym wyprzedzeniem udać się do kasy placu zabaw, w celu rozliczenia się za korzystanie z placu – w celu uniknięcia dodatkowego przedłużenia czasu i dodatkowej opłaty.

§ 21

W razie zgubienia zegarka naliczana jest opłata w wysokości 10zł.

§ 22

Za wykupiony i niewykorzystany lub częściowo nie wykorzystany bilet nie przysługuje zwrot opłaty – jeśli przyczyna nie leży po stronie placu zabaw.

§ 23

W dni świąteczne obowiązują ceny jak w weekend, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakres odpowiedzialności placu zabaw i opiekuna

 

§ 24

Plac zabaw nie ponosi odpowiedzialności zarówno cywilnej jak i karnej za szkody – w szczególności związane z uszkodzeniem ciała, urazami powstałymi w związku z nieprawidłowym korzystaniem z placu zabaw – niewynikającymi z winy placu zabaw.

§ 25

Dzieci z problemami zdrowotnymi, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać z placu zabaw.

§ 26

Dzieci noszące okulary winny być pod szczególnym nadzorem opiekuna. Plac zabaw nie odpowiada za uszkodzenie okularów bądź ich zgubienie.

§ 27

Zakazuje się jakichkolwiek samodzielnych napraw- jakiegokolwiek urządzeń, zabawek. Wszelkie usterki winny być natychmiast zgłaszane u pracownika placu zabaw.

Zasady uzupełniające

 

§ 28

Czas korzystania z placu zabaw rozpoczyna się od wniesienia opłaty i otrzymania paragonu fiskalnego i zegarka, a kończy się w chwili końcowego rozliczenia z pracownikiem placu.

§ 29

W celu uzyskania jak najwyższych standardów bezpieczeństwa, prosi się o natychmiastowe zgłaszanie przypadków naruszania niniejszego regulaminu.

§ 30

Zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek elementów wyposażenia z placu zabaw.

§ 31

We wszelkich sprawach związanych z zabawą na placu zabaw lub innych sprawach , które nie zostały uregulowane w niniejszym regulaminie należy zwracać się do personelu placu. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin imprez okolicznościowych organizowanych na placu zabaw dla dzieci

 

§ 1

Imprezy okolicznościowe odbywają się tylko i wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji terminu imprezy.

§ 2

Termin imprezy okolicznościowej można zarezerwować poprzez nasz system rezerwacji. W kalendarzu widoczne są dostępne terminy. Rezerwacja jest ważna po dokonaniu wpłaty zadatku.

§ 3

Wpłacany zadatek dotyczy konkretnego terminu. W przypadku rezygnacji z imprezy okolicznościowej zadatek przepada na rzecz poczynionych przygotowań do imprezy okolicznościowej. Istnieje możliwość zmiany terminu rezerwacji, o ile nowy termin będzie dostępny. Zmiana może odbyć się tylko jeden raz.

§ 4

Minimalna liczba osób biorących udział w imprezie okolicznościowej to 10.

§ 5

Ponosi się opłatę za faktyczną liczbę osób uczestniczących na imprezie okolicznościowej zgodnie z obowiązującym cennikiem.

§ 6

Uregulowanie płatności za organizację imprezy okolicznościowej następuje w trakcie imprezy w kasie placu zabaw. Wysokość płatności zostaje pomniejszona o wpłacony zadatek.

§ 7

Rozliczenie następuje na podstawie wydanych zegarków dla dzieci. Opiekun zobowiązany jest do uczestniczenia przy wydawaniu zegarków ze względu na potwierdzenie uczestnictwa dziecka w organizowanej imprezie okolicznościowej, szczególnie w przypadku zgody na uczestnictwo rodzeństwa.

§ 8

Istnieje możliwość przygotowania i sprzedaży tortu na imprezę okolicznościową oraz zakupu ciasta w kawiarni na placu zabaw po wcześniejszym zamówieniu.

§ 9

Za gości zaproszonych na imprezę okolicznościową na plac zabaw odpowiedzialny jest opiekun jubilata.

§ 10

Impreza okolicznościowa trwa 2 godziny. Plac należy opuścić w przeciągu 15 minut od zakończenia imprezy okolicznościowej, po przekroczeniu czasu, zostanie naliczona opłata dodatkowa zgodnie z cennikiem dopłat.

§ 11

Rezerwacja i wniesienie zadatku oznaczają akceptacje niniejszego regulaminu oraz ogólnego regulaminu placu zabaw.

§ 12

We wszystkich innych sprawach dotyczących bezpieczeństwa i zasad korzystania z placu zabaw obowiązują zasady głównego regulaminu, znajdującego się na stronie internetowej oraz przy wejściu na plac zabaw. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Regulamin Programu „Karty Stałego Klienta”

 1. Organizatorem programu „Karty Stałego Klienta” jest sala zabaw Kraina Rekina Sp. z o.o., ul. Aroniowa 21 62-080 Tarnowo Podgórne, zwana dalej Organizatorem.
 2. Program „Karty Stałego Klienta” jest skierowany dla osób dokonujących zakupów biletów wstępu na salę zabaw Organizatora, zwanych dalej Klientami.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania programu „Karty Stałego Klienta.
 4. W ramach Programu Klient gromadzi pieczątki za każdy zakup biletu wstępu, który wymienia na produkty i usługi na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie.
 5. Za zakup jednego biletu (na 1 lub 2 godziny) przysługuje jedna pieczątka.
 6. Punkty i prawa związane z Programem nie mogą być odsprzedawane lub przenoszone pomiędzy Klientami.
 7. Pieczątki zebrane na karcie nie podlegają wymianie na gotówkę.
 8. Pieczątki są nabijane na Kartę podczas zakupów i wyłącznie po okazaniu Karty pracownikowi sali zabaw.
 9. W sytuacji, gdy Karta Stałego Klienta zaginie, pieczątki zdobyte przez Klienta nie podlegają odtworzeniu.
 10. Po zebraniu 4 pieczątek Klientowi przysługuje prawo do otrzymania bezpłatnej kawy lub herbaty.
 11. Po zebraniu 8 pieczątek dziecku Klienta przysługuje bezpłatne wejście na jedną godzinę od poniedziałku do czwartku.